Uzak Kullanıcının P...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

Uzak Kullanıcının Profilini Silen VBS Script  

  RSS
serdaruzun
(@serdaruzun)
Üye

Değerli Dostlar;

Bildiğiniz üzere RDM(mstsc) ile Uzak Masaüstü bağlantısı kurup bazı işlemleri yapmak vakit almaktadır.

Örneğin RDM ile uzak kullanıcıların Profillerini (Xp veya Win7) silmek çok vakit alıyor.

Bunun yerine bir VBScript bulduk ve bunu kullanıyoruz ancak ne var ki, bu scripti kullanmak için kullanıcının oturumunu da kapatmamız gerekiyor. Biz de çözüm olarak kullanıcı ekranında bir mesaj çıkacak şekilde önce PC yi yeniden başlatıyoruz ve ilgili scripti çalıştırıyoruz.

 Ama bazı makinelerde (özellikle XP) ProfileList'teki Regedit Keyleri silmesine karşın kullanıcı profiline ait klasör ve dosyaları silmiyor.

Scriptte nasıl bir değişiklik yapmamız lazım ki bu sorunu ortadan kaldıralım! Ayrıca Mesajlı PC Restart komutunu bu scriptin içine gömmemiz mümkün mü. Yani önce kullanıcıya PC'nin yeniden başlatılacağına dair bir mesaj verip akabinde, PING kontrolüyle PC açıldıktan sonra profil temizliği yapmasını sağlayamaz mıyız?

Şimdiden çok teşekkürler 

Profil Temizliği Yapan Script şu:

 ---------------------------------------------------------------------------İLGİLİ VBS SCRİPT----------------------------------------------------------------------------------------

'***************************************************************************

'*  Delete Profiles script

'***************************************************************************

On Error Resume Next

Const DeleteReadOnly = TRUE

Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002

Const SIDExclusionList = "|S-1-5-18|S-1-5-19|S-1-5-20|"

'***************************************************************************

'*  To add your own profiles to the exclusion list simply add the

'*  account to the end of the strProfileExclusionList.  Note: Each account

'*  is delimited by a | (pipe) and is all lowercase

'*

Dim strProfileExclusionList

Dim strComputer, strLogFileName, strDocAndSettingsLocation

Dim strKeyPath, arrValueNames, arrValueTypes, arrSubKeys

Dim i, strHiveExclusionList, strHiveOpenSkipped, strHiveValue

Dim strSubKey, strGuid, strUserName, strProfileImagePath

Dim dwProfileExclusion, dwSIDExclusion, dwHiveOpenExclusion

Dim flgLogFile, flgWriteConsole, flgVerboseLog, flgAllowExecute, flgHelp

Dim dwArgCount, strNextArg, strCurrentArg, flgCustomExclusions, flgCustomExMatch

Dim strCustomExclusions, dateCurrentTime, flgCustomInclusions, strCustomInclusions

Dim flgCustomInMatch, flgExDateMatch, flgDateExclusion, dwDateExclusion

strComputer = InputBox("IP veya Host Name Gir:", "Profil Sil - serdaruzun@outlook.com")

strProfileExclusionList = "|administrator|all users|default user|localservice|networkservice|public|mernis/23581280234|23581280234|"

Set objReg = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\default:StdRegProv")

Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Set objArgs = WScript.Arguments

strLogFileName = ""

dateCurrentTime = now()

dwArgCount = 0

flgHelp = False

flgLogFile = False

flgCustomExclusions = False

flgWriteConsole = False

flgVerboseLog = False

flgAllowExecute = True

dwArgCount = objArgs.Count

For i = 0 to dwArgCount - 1

    strCurrentArg = lcase(objArgs(i))

    Select Case strCurrentArg

        Case "-v", "-verbose", "/v", "/verbose"

            flgVerboseLog = True

        Case "-c", "-console", "/c", "/console"

            flgWriteConsole = True

        Case "-r", "-readonly", "-read", "/r", "/readonly", "/read"

            flgAllowExecute = False

            flgWriteConsole = True

        Case "-l", "-log", "/l", "/log"

            If i < (dwArgCount - 1) then

                strNextArg = lcase(objArgs(i + 1))

                If (left(strNextArg, 1) <> "/") and (left(strNextArg, 1) <> "-") then

                    flgLogFile = True

                    strLogFileName = strNextArg

                    i = i + 1

                Else

                    wscript.echo "Warning: Log Switch Used but No Log Filename Specified."

                End if

            Else

                wscript.echo "Warning: Log Switch Used but No Log Filename Specified."

            End if

        Case "-e", "-exclude", "/e", "/exclude"

            If i < (dwArgCount - 1) then

                strNextArg = lcase(objArgs(i + 1))

                If (left(strNextArg, 1) <> "/") and (left(strNextArg, 1) <> "-") then

                    flgCustomExclusions = True

                    strCustomExclusions = replace(strNextArg, ",", "|", 1)

                    i = i + 1

                Else

                    wscript.echo "Error: Exclude Switch Used but no Argument Specified."

                    flgHelp = True

                End if

            Else

                wscript.echo "Error: Exclude Switch Used but no Argument Specified."

                flgHelp = True

            End if

        Case "-i", "-include", "/i", "/include"

            If i < (dwArgCount - 1) then

                strNextArg = lcase(objArgs(i + 1))

                If (left(strNextArg, 1) <> "/") and (left(strNextArg, 1) <> "-") then

                    flgCustomInclusions = True

                    strCustomInclusions = replace(strNextArg, ",", "|", 1)

                    i = i + 1

                Else

                    wscript.echo "Error: Include Switch Used but no Argument Specified."

                    flgHelp = True

                End if

            Else

                wscript.echo "Error: Include Switch Used but no Argument Specified."

                flgHelp = True

            End if

        Case "-d", "-days", "-day", "/d", "/days", "/day"

            If i < (dwArgCount - 1) then

                strNextArg = lcase(objArgs(i + 1))

                If (left(strNextArg, 1) <> "/") and (left(strNextArg, 1) <> "-") then

                    dwDateExclusion = cdbl(strNextArg)

                    i = i + 1

                    If (dwDateExclusion > 0) and (dwDateExclusion < 999999) then

                        flgDateExclusion = True

                    Else

                        flgHelp = True

                        wscript.echo "Error: Invalid Number of Days Specified."

                    End if

                Else

                    wscript.echo "Error: Day Switch Used but no Argument Specified."

                    flgHelp = True

                End if

            Else

                wscript.echo "Error: Day Switch Used but no Argument Specified."

                flgHelp = True

            End if

        Case "-h", "-help", "/h", "/help", "-?", "/?"

            flgHelp = True

        Case Else

            wscript.echo "Unrecognized option: " & objArgs(i)

            flgHelp = True

    End Select

next

If flgCustomExclusions and flgCustomInclusions then

    wscript.echo "Error: Cannot Specify a Custom Exclusion List with a Custom Inclusion List."

    flgHelp = True

End if

If flgHelp then

    wscript.echo "Help"

    wscript.echo ""

    wscript.echo "DeleteProfiles.vbs - v1.9"

    wscript.echo "-------------------------"

    wscript.echo ""

    wscript.echo "cscript.exe DeleteProfiles.vbs [/H] [/E | /I <PROFILENAME>] [/C] [/R]"

    wscript.echo "    [/D <DAYS>] [/L <FILENAME>] [/V]"

    wscript.echo ""

    wscript.echo "Command Line Options:"

    wscript.echo "  /C            : Write Log to the Console"

    wscript.echo "  /D <Days>     : Delete Profiles Older than x Days"

    wscript.echo "  /E <Profile>  : Exclude Profiles from Deletion"

    wscript.echo "                :   Wildcard * Supported. Use ',' or '|' as a Delimiter for"

    wscript.echo "                :   Multiple Entries. No Spaces Between Entries."

    wscript.echo "  /I <Profile>  : Only Delete Included Profiles (Wildcard * Supported)"

    wscript.echo "                :   Wildcard * Supported. Use ',' or '|' as a Delimiter for"

    wscript.echo "                :   Multiple Entries. No Spaces Between Entries."

    wscript.echo "  /L <FileName> : Create Log File"

    wscript.echo "  /H            : Help (This Screen)"

    wscript.echo "  /R            : Run Script in Read Only Mode (No System Changes)"

    wscript.echo "  /V            : Verbose Logging"

    wscript.echo ""

    wscript.quit

End if

If flgLogFile then Set objLogFile = objFSO.CreateTextFile(strLogFileName)

WriteHeader

'**********************************************************************************

'*   Enumerate a list of loaded Registry Hives.  Delimited by the | character

strHiveExclusionList = "|"

strHiveOpenSkipped = "|"

strKeyPath = "SYSTEM\CurrentControlSet\Control\hivelist"

objReg.EnumValues HKEY_LOCAL_MACHINE, strKeyPath, arrValueNames, arrValueTypes

For i=0 To UBound(arrValueNames)

    strHiveValue = trim(arrValueNames(i))

    strHiveExclusionList = strHiveExclusionList & Right(strHiveValue, len(strHiveValue) - instrrev(strHiveValue, "\")) & "|"

Next

'**********************************************************************************

'*   Enumerate a list of known profiles from the registry

strKeyPath = "SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList"

objReg.EnumKey HKEY_LOCAL_MACHINE, strKeyPath, arrSubKeys

'**********************************************************************************

'*   Parse through the Profile list and Delete the Registry entries and Files associated to the Profile

'*   Provided the profile is not listed in an Exclusion list 

WriteLog "Checking Profile List"

WriteLog "---------------------"

If NOT flgAllowExecute then WriteLog "READ ONLY MODE. No changes made."

If flgDateExclusion then WriteLog "Purge Profiles Older than " & dwDateExclusion & " Days."

WriteLog ""

For Each subkey In arrSubKeys

    strSubKey = ""

    strGuid = ""

    strUserName = ""

    strProfileImagePath = ""

    strSubKey = trim(subkey)

    If (instr(SIDExclusionList, "|" & strSubKey & "|") = 0) and (strSubKey <> "") then

        strKeyPath = "SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\" & strSubKey

        objReg.GetStringValue HKEY_LOCAL_MACHINE,strKeyPath,"Guid", strGuid

        objReg.GetStringValue HKEY_LOCAL_MACHINE,strKeyPath,"ProfileImagePath", strProfileImagePath

        strUserName = Right(strProfileImagePath, len(strProfileImagePath) - instrrev(strProfileImagePath, "\"))

        WriteLog "Profile"

        If flgVerboseLog then WriteLog "  SID         : " & strSubKey

        If flgVerboseLog then WriteLog "  GUID        : " & strGuid

        WriteLog "  Profile Path: " & strProfileImagePath

        WriteLog "  UserName    : " & strUserName

    

        dwProfileExclusion = instr(strProfileExclusionList, "|" & trim(lcase(strUserName)) & "|")

        dwSIDExclusion = instr(strHiveExclusionList, "|" & strSubKey & "|")

    If flgCustomExclusions then

            flgCustomExMatch = TestCase(lcase(strUserName), lcase(strCustomExclusions))

            If flgCustomExMatch then

                strProfileExclusionList = strProfileExclusionList & trim(lcase(strUserName)) & "|"

                dwProfileExclusion = 1

            End if

        End if

    If flgCustomInclusions then

            flgCustomInMatch = TestCase(lcase(strUserName), lcase(strCustomInclusions))

            If flgCustomInMatch = 0 then

                strProfileExclusionList = strProfileExclusionList & trim(lcase(strUserName)) & "|"

                dwProfileExclusion = 1

            End if

        End if

        

    If flgDateExclusion then

            flgExDateMatch = 0

            If objFSO.FileExists(strProfileImagePath & "\NTUSER.DAT") then

                Set objFile = objFSO.GetFile(strProfileImagePath & "\NTUSER.DAT")

                flgExDateMatch = TestDateExclusion(objFile.DateLastModified, DateCurrentTime, dwDateExclusion)

            Else

                WriteLog "  NTUSER.DAT Does not Exist"

                If objFSO.FileExists(strProfileImagePath & "\NTUSER.MAN") then

                    WriteLog "  NTUSER.MAN Found"

                    Set objFile = objFSO.GetFile(strProfileImagePath & "\NTUSER.MAN")

                    flgExDateMatch = TestDateExclusion(objFile.DateLastModified, DateCurrentTime, dwDateExclusion)

                Else

                    WriteLog "  NTUSER.MAN Does not Exist"

                End if

            End if

            If flgExDateMatch then

                strProfileExclusionList = strProfileExclusionList & trim(lcase(strUserName)) & "|"

                dwProfileExclusion = 1

            End if

        End if

        If (dwProfileExclusion = 0) and (dwSIDExclusion = 0) then

            WriteLog "  Profile OK to Delete"

            If flgDateExclusion then WriteLog "  Profile Matches Age Requirement"

            If flgCustomInclusions and flgCustomInMatch then WriteLog "  Profile Matches Inclusion List"

            strKeyPath = "SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\" & strSubKey

            DeleteKey HKEY_LOCAL_MACHINE, strKeyPath

            strKeyPath = "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy\" & strSubKey

            DeleteKey HKEY_LOCAL_MACHINE, strKeyPath

            strKeyPath = "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy\State\" & strSubKey

            DeleteKey HKEY_LOCAL_MACHINE, strKeyPath

            strKeyPath = "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\" & strSubKey

            DeleteKey HKEY_LOCAL_MACHINE, strKeyPath

            If strGuid <> "" then

                strKeyPath = "SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PolicyGuid\" & strGuid

                DeleteKey HKEY_LOCAL_MACHINE, strKeyPath

                strKeyPath = "SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileGuid\" & strGuid

                DeleteKey HKEY_LOCAL_MACHINE, strKeyPath

            Else

                WriteLog "  Guid is Blank, Deleting Registry Keys based of Guid has been skipped."

            End if

            If objFSO.FolderExists(strProfileImagePath) then

            WriteLog "  Folder Exists - Deleting"

                If flgAllowExecute then objFSO.DeleteFolder(strProfileImagePath), DeleteReadOnly

            Else

                WriteLog "  Folder Does not Exist"

            End if

        Else

            If dwProfileExclusion then

                WriteLog "  Profile not Deleted --- Username in Profile Exclusion List"

                If flgCustomExclusions and flgCustomExMatch then _

                  WriteLog "  Profile not Deleted --- Username Matched Custom Exclusion List"

                If flgCustomInclusions and (flgCustomInMatch = 0) then _

                  WriteLog "  Profile not Deleted --- Username Did not Match Custom Inclusion List"

                If flgDateExclusion and flgExDateMatch then _

                  WriteLog "  Profile not Deleted --- Profile is not Older than " & dwDateExclusion & " Days"

            End if

            If dwSIDExclusion then

                WriteLog "  Profile not Deleted --- User Hive is currently loaded"

                strHiveOpenSkipped = strHiveOpenSkipped & trim(lcase(strUserName)) & "|"

            End if

        End if

    End if

Next

'**********************************************************************************

'*   Get Document and Settings Directory Location from the Registry

strKeyPath = "SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList"

objReg.GetStringValue HKEY_LOCAL_MACHINE,strKeyPath,"ProfilesDirectory", strDocAndSettingsLocation

WriteLog ""

WriteLog "Documents and Settings Path: " & strDocAndSettingsLocation

WriteLog ""

WriteLog "Checking For Orphaned Profile Directories"

WriteLog "-----------------------------------------"

Set objFolder = objFSO.GetFolder(strDocAndSettingsLocation)

Set colSubfolders = objFolder.Subfolders

'**********************************************************************************

'*   Parse through the directory a check For orphaned profile folders and Delete

For Each objSubfolder in colSubfolders

    strUserName = lcase(Right(objSubfolder.Path, len(objSubfolder.Path) - instrrev(objSubfolder.Path, "\")))

    dwProfileExclusion = instr(strProfileExclusionList, "|" & trim(lcase(strUserName)) & "|")

    dwHiveOpenExclusion = instr(strHiveOpenSkipped, "|" & trim(lcase(strUserName)) & "|")

    If (dwProfileExclusion = 0) and (dwHiveOpenExclusion = 0) then

        WriteLog "Deleting Orphaned Profile Directory: " & objSubfolder.Path

        If flgAllowExecute then objFSO.DeleteFolder(objSubfolder.Path), DeleteReadOnly

    Else

        If dwHiveOpenExclusion then

          WriteLog "Hive Loaded      -- Skippped Delete: " & objSubfolder.Path 

        End if

        If dwProfileExclusion then

            WriteLog "Profile Excluded -- Skippped Delete: " & objSubfolder.Path 

        End if

    End if

Next

WriteFooter

If flgLogFile then objLogFile.Close

objReg = Nothing

objFSO = Nothing

objArgs = Nothing

'**********************************************************************************

'*   Deletes All Subkeys and Values within a Given Registry Key

Sub DeleteKey(dwHiveType, strDeleteKeyPath)

    Dim dwReturn, arrDeleteSubKeys, strDeleteSubKey

    dwReturn = objReg.EnumKey(dwHiveType, strDeleteKeyPath, arrDeleteSubKeys)

    If (dwReturn = 0) And IsArray(arrDeleteSubKeys) Then

        For Each strDeleteSubKey In arrDeleteSubKeys

            DeleteKey dwHiveType, strDeleteKeyPath & "\" & strDeleteSubKey

        Next

    End if

    If flgAllowExecute then objReg.DeleteKey dwHiveType, strDeleteKeyPath

    If flgVerboseLog then WriteLog "  Deleting: " & strDeleteKeyPath

End Sub

'**********************************************************************************

'*   Test a List of Wildcard Items Against a Value

Function TestCase(strTestCase, strWildCardTests)

    TestCase = 0

    dwAllItems = 0

    dwSoftLeft = 0

    dwSoftRight = 0

    arrWildCards = split(strWildCardTests, "|")

    For each strWildCard in arrWildCards 

        If strWildcard = "*" then

            dwAllItems = 1

        Else

            If left(strWildcard, 1) = "*" then

                dwSoftLeft = 1

                strWildcard = right(strWildcard, len(strWildcard) - 1)

            End if

            If right(strWildcard, 1) = "*" then

                dwSoftRight = 1

                strWildcard = left(strWildcard, len(strWildcard) - 1)

            End if

        End if    

        If strWildcard = "" then dwAllItems = 1

        If dwAllItems then

            TestCase = 1

        Else

            dwLeftOk = 0

            dwRightOk = 0

            dwOffSet = instr(strTestCase, strWildcard)

            If dwOffSet then

                If (dwSoftLeft = 0) and (dwOffSet = 1) then dwLeftOk = 1

                If dwSoftLeft then dwLeftOk = 1

            End if

            dwRightOffSet = len(strTestCase) - dwOffset - len(strWildcard) + 1

            If dwRightOffSet = 0 then dwRightOk = 1

            If dwRightOffset > 0 and dwSoftRight = 1 then dwRightOk = 1

            If dwLeftOk and dwRightOk then TestCase = 1

        End if

    Next

End Function

'**********************************************************************************

'*  Test Profile Date Against the Current Date.  Then Compare Against out Value   

Function TestDateExclusion(dateTestCase, dateTestCurrentTime, dwTestNumDays)

    TestDateExclusion = 0

    dwNumDays = DateDiff("d", dateTestCase, dateTestCurrentTime)

    If dwNumDays <= dwTestNumDays then TestDateExclusion = 1

    If flgVerboseLog then WriteLog "  Profile Age : " & dwNumDays & " Days"

End Function

'**********************************************************************************

'*   Log Header

Sub WriteHeader

    WriteLog "---"

    WriteLog "-- Profile Deletion Script Executed: " & dateCurrentTime

    WriteLog "---"

    WriteLog ""

End Sub

'**********************************************************************************

'*   Log Footer

Sub WriteFooter

    WriteLog ""

    WriteLog "---"

    WriteLog "-- Profile Deletion Script Completed."

    WriteLog "---"

End Sub

'**********************************************************************************

'*   Write String to Log File

Sub WriteLog(strString)

    If flgLogFile then objLogFile.Writeline strString

    If flgWriteConsole then wscript.echo strString

End Sub

 ---------------------------------------------------------------------------SON-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Kullanıcıya Uyarı Mesajı Gösterdikten Sonra PC yi Ping kontrolünde yeniden başlatıp kimin oturum açtığını gösteren .bat dosyası kodu şu:

 ---------------------------------------------------------------------------BAT DOSYASI -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

@ECHO OFF

SET /P PC=Yeniden Baslatmak Icin IP veya Host Name Girin:

ping %PC% -w 10 -n 3

WMIC.exe /node:%PC% computersystem get username

ping %PC% -w 10 -n 3

SHUTDOWN /r /f /t 50 /c "U Y A R I   =======>   BiLGiSAYARINIZ YENiDEN BA$LATILACAKTIR. 15DK BOYUNCA GiRi$ YAPMAYINIZ VE PC'YE MUDAHALE ETMEYiNiZ! " -m \\%PC%

ping %PC% -w 10 -n 50

WMIC.exe /node:%PC% computersystem get username

ping %PC% -w 10 -n 100

pause

---------------------------------------------------------------------------SON-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alıntı
Gönderildi : 26/05/2014 19:05
Ahmet Musa KOSALI
(@ahmetmusakosali)
Üye

delprof2 yi kullandınız mı? öneririm gayet başarılı

http://helgeklein.com/free-tools/delprof2-user-profile-deletion-tool/

 

CevapAlıntı
Gönderildi : 08/06/2014 17:24
Paylaş: