Yazılım

Visual Basic Script Nedir?


 


Sistem yönetimi için tipik yönetim işlemlerini yapmak için yaratılan komut ya da komut dosyalarına script denir. Scriptler, Microsoft VBScript© dili kurallarına göre oluşturulur.


Scriptlerle yapılabilecek bazı işlemler:


·         Lokal bilgisayar üzerinde ve Active Directory üzerinde nesneler yaratmak için scriptler yazılabilir. Rutin işlemler bu şekilde toplu olarak yapılabilir.


·         Yazılan scriptler logon script olarak kullanılabilir.


·         Kullanıcı ile etkileşimli çalışmak için kullanılabilir. MsgBox, InputBox deyimleri gibi.


·         Sürülerin map edilmesinde kullanılır.


 


Scriptler, NotePad gibi basit bir metin editörü aracılığıyla yazılabilir. Onun dışında çok sayıda program içinde de script yazılabilir.


WSH (Windows Script Host)


Windows Script Host, scriptlerin çalışması için bir ortam yaratır. Diğer bir değişle değişik script dillerini destekleyen script enginidir. JScript ve VBScript’i destekler. WSH sayesinde yazılan script’ler Windows ortamında çift tıklanarak çalıştırılır.


Değişken Tanımlamak


Script içinde değerleri temsil etmek için değişkenler (variables) kullanılır. Değişkenler farklı türdeki bilgileri temsil etmek için tür tanımını da sahiptir.


Değişken tanımlama:


Dim değişkenadı


Örnek:


Dim ornek


ornek adlı bir değişken tanımlar.


Script örneklerinde genellikle daha standart olsun diye str ile başlayan değişken adı kullanılır:


strComputer


strDomain  


strdcbaglanti


Değişkenlerin dışında Const deyimiyle sabitler de tanımlanır:


Örnek:


Const JOIN_DOMAIN   = 1


JOIN_DOMAIN  değerine 1 verilir.


Const AD = “cozumpark


AD değerine cozumpark değeri  verilir.


Nesne Tanımlamaları


Değişkenlerle birlikte WSH’dan bilgi almak ve işlemleri yaptırmak için ilgili nesneleri tanımlanması ve ilgili değişkenlere atanması gerekir. Bu işlem için genellikle Set deyimi kullanılır.


Örneğin Active Directory’ye erişmek:


GetObject(“LDAP://OU=bilgiislem,dc=ceyhuncamli,dc=com“)


Lokal sisteme erişmek:


GetObject(“WinNT://” & strComputer & “/Administrators”)


Dosya sistemine erişmek:


CreateObject (“Scripting.FileSystemObject”)


Dosya işlemlerin örnek olarak, aşağıdaki script bir dosyayı siler.


Dim fso


Set fso = CreateObject (“Scripting.FileSystemObject”)


Fso.deletefile (“c:\data.xls”)


VBScript Veri Türleri


VBScript’in tek bir veri türü vardır. Bu da Variant’tır. Variant,  özel bir veri türüdür ve değişik türdeki verileri (sayı, karakter dizisi gibi) verileri içerir. Variant tek bir veri türü olduğu için bütün işlevler tarafından da döndürülen veri türüdür.


Variant bütün veri tiplerini içeren ve aynı zamanda uygun biçimde kullanılmalarını sağlayan bir veri türüdür. Aşağıdaki tabloda Variant veri türünün içerdiği alt veri türleri yer almaktadır:


Tablo: Variant veri türünün içerdiği alt veri türleri


Alt Türler            Anlamı                                                                                                                                             


Empty                  Değer atanmamış. Sayısal verileri için sıfır, karakter değerleri için ise sıfır                                         uzunluklu ” ” değerdir.


Null                       Boş veri.


Boolean              True ya da False içerir.


Byte                      0 ile 255 arasında değerler.


Integer -32,768 ile 32,767 arasında tamsayı değer.


Long                      -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasında sayısal değer.


Double 1.79769313486232E308 ile -4.94065645841247E-324 arasında sayısal                                      (kayan noktalı) değer.


Date (Time)       January 1, 100 ile December 31, 9999 tarihleri arasında tarih değeri.


Object                  Bir nesne içerir.


Error                     Bir hata numarası içerir.


VBScript’de Operatörler


Operatörler (işleçler) hem karar vermede ilişkileri oluştururlar hem da aritmetik işlemlerde kullanılırlar. Birçok operatörün bir arada kullanılması durumunda işlem sırası operatörlerin öncelik sırasına göre düzenlenir. Ancak ifadelerde parantezlere yer vermek işlem sırasının programcı tarafından kontrol edilmesini sağlar.


Değerler ya da değişkenler arasında toplama, çıkarma gibi işlemlerin yapılmasını sağlarlar. İşleçler +, *, /, – gibi işaretlerle kullanılır.


Dim toplam


toplam = toplam + 1


toplam değişkenini bir artırır.


Tablo: işleçler ve öncelikleri
Aritmetik


Karşılaştırma


Mantıksal


Üs alma (^)


Eşitlik (=)


Not


Olumsuz (-)


Eşitsizlik (<>)


And


Çarpma ve bölme (* , /)


Küçüktür (<)


Or


Tamsayı bölme (\)


Büyüktür (>)


Xor


Modülo Aritmetik (Mod)


Küçük ya da eşittir (<=)


Eqv


Toplama ve çıkarma (+,-)


Büyük ya da eşittir (>=)


Imp


String birleştirme(&)


Like


Is


İfade içindeki operatörlerin eşit öncelikli olmaları durumunda; ifade soldan sağa doğru değerlendirilir.


Program Kontrolü


Kodun işletimi yazıldığı sırasıyla gerçekleştirilir. Ancak program kontrolü olarak adlandırılan deyimlerle bu işleyiş değiştirilebilir. Böylece program içinde belli kararlara göre yapılabilecek farklı işlemler ortaya çıkar.


If…Then…Else


If…Then…Else deyimi bir koşulun True (doğru) ya da False (yanlış) olmasını değerlendirmek için kullanılır. Buna bağlı olarak bir ya da daha fazla deyimin çalıştırılmasını sağlar. Genellikle koşul bir karşılaştırma ifadesiyle bir değeri ya da değişkeni diğerine göre karşılaştırır.


Koşul doğru olduğunda yalnızca bir deyimi çalıştırmak istiyorsanız, If…Then…Else deyiminin tek satırlık basit şeklini kullanırsınız: Aşağıdaki örnekte yalnızca IF ve Then kullanılmış, Else deyimi kullanılmamıştır. .


If sayac > 12 Then Msgbox “12 değerine ulaşıldı”


Döngüler


Döngüler bir grup deyimini bir çok kez çalıştırılmasını sağlar. Örneğin son kaydı buluncaya kadar dosyada veri okumak gibi. Bazı döngüler deyimleri belli bir koşul False oluncaya kadar yineler. Bazıları ise koşul doğru oluncaya kadar. Bunun dışında deyimleri belli bir kez yinelemek için de döngü kullanılır:


VBScript dilindeki döngü yapıları:  • Do…Loop: Bir koşul True olduğu sürece ya True da oluncaya kadar yineleme.

  • While…Wend: Koşul doğru olduğu sürece döngü yapmak.

  • For…Next: Deyimleri belli bir sayıda yinelemek.

Do…Loop deyimlerini bir blok deyimini belli bir koşul olduğu ya da koşul sağlanıncaya kadar yineler. Ancak değişik şekillerde tasarlanabilir:


Bir koşul doğru olduğu sürece yinelemek:


Bir Do..Loop deyimindeki koşulu kontrol etmek için While anahtar sözcüğü kullanılır. Koşulu döngüye girmeden önce ya da döngü bir kez çalıştıktan sonra çıkışta kontrol edebilirsiniz.


Örnek:


 


Dim sayac


sayac = 1


      Do


           sayac = sayac + 1


     Loop Until sayac > 20


     Msgbox “döngü ” & sayac & ” kere döndü.”


Sayac değeri 10 oluncaya kadar mesaj vermek:


Dim Sayac


Sayac= 10


               Do


                 MsgBox “ceyhuncamli-Scripting


                 Sayac = Sayac + 1


               Loop Until Sayac = 10


Deyimleri bir koşul doğru oluncaya kadar yinelemek:


Bir Do..Loop döngüsü içinde Until sözcüğünü iki şekilde kullanarak bir koşulu test edebilirsiniz: Birincisi döngüye girmeden önce koşulun test edilmesi, ikinci ise döngüye girildikten sonra birinci işleyişin ardında koşulun test edilmesi gibi.


For…Next Kullanımı


For…Next deyimleri bir blok deyimin belli bir sayı kadar çalıştırılmasını sağlar. Örneğin 10 kere yapılacak işlemleri değer = 1’den başlayarak 10 kere yapmak gibi.


Örnek:


     Dim i, toplam


     For i = 1 To 10


         toplam= toplam + i


     Next


     MsgBox “Toplam = ” & toplam


Yukarıdaki örnekte i değişkeni döngü kontrol değişkeni olarak adlandırılır. Bu değişken (i) döngünün kaç kez döneceğini ve aynı zamanda kendi değerinin de bilgi olarak kullanılabilmesini sağlar.


VBScript Deyimleri


VBScript dilinde çok sayıda deyim vardır. Bunlar şu kategoriler içinde listeleyebiliriz:


 


Array (dizi) İşlemleri


·         Dim, Private, Public, ReDim


·         IsArray


·         Erase


·         LBound, UBound


Atamalar


·         Set


Sabitler


·         Nothing


·         Null


·         True, False


·         Empty


·         False


·         Nothing


·         Null


·         True 


Program Kontrolü


·         Do…Loop


·         For…Next


·         For Each…Next


·         If…Then…Else


·         Select Case


·         While…Wend


·         With 


Dönüşümler


·         Abs


·         Asc, AscB, AscW


·         Chr, ChrB, ChrW


·         CBool, CByte


·         CCur, CDate


·         CDbl, CInt


·         CLng, CSng, CStr


·         DateSerial, DateValue


·         Hex, Oct


·         Fix, Int


·         Sgn


·         TimeSerial, TimeValue


Tarih/Saat


·         Date, Time


·         DateAdd, DateDiff, DatePart


·         DateSerial, DateValue


·         Day, Month, MonthName


·         Weekday, WeekdayName, Year


·         Hour, Minute, Second


·         Now


·         TimeSerial, TimeValue


Tanımlamalar


·         Class


·         Const


·         Dim, Private, Public, ReDim


·         Function, Sub


·         Property Get, Property Let, Property Set


Hata İşleme


·         On Error


·         Err 


Formatlama


·         FormatCurrency


·         FormatDateTime


·         FormatNumber


·         FormatPercent 


Giriş/Çıkış


·         InputBox


·         LoadPicture


·         MsgBox 


Matematik


·         Atn, Cos, Sin, Tan


·         Exp, Log, Sqr


·         Randomize, Rnd


Nesneler (Object)


·         CreateObject


·         Err Object


·         GetObject


·         RegExp 


Operatörler


·         Addition (+), Subtraction (-)


·         Exponentiation (^)


·         Modulo aritmetik (Mod)


·         Multiplication (*), Division (/)


·         Integer Division (\)


·         Negation (-)


·         String concatenation (&)


·         Equality (=), Inequality (<>)


·         Less Than (<), Less Than or Equal To (<=)


·         Greater Than (>)


·         Greater Than or Equal To (>=)


·         Is


·         And, Or, Xor


·         Eqv, Imp


Prosedürler


·         Call


·         Function, Sub


·         Property Get, Property Let, Property Set


·         Rounding


Sözcük (Strings) İşlemleri


·         Asc, AscB, AscW


·         Chr, ChrB, ChrW


·         Filter, InStr, InStrB


·         InStrRev


·         Join


·         Len, LenB


·         LCase, UCase


·         Left, LeftB


·         Mid, MidB


·         Right, RightB


·         Replace


·         Space


·         Split


·         StrComp


·         String


·         StrReverse


·         LTrim, RTrim, Trim


Fonksiyonlar (Functions)


• CDate()            Bir değeri tarihe dönüştürür.


• CInt() Bir değeri tamsayıya dönüştürür.


• CStr() Bir değeri string’e dönüştürür.


• Date()               Sistemdeki tarih bilgisini verir.


• DateAdd()       Tarihe değer ekler ve çıkarır.


• DateDiff()       İki tarih arasındaki farkı bulur.


• DatePart()       Tarih bilgisinin kısımlarını (year, day, month, vb) verir.


• GetObject()    Bir nesneyi belirtir.


• InputBox()      Ekrandan bilgi almak için.


• InStr()               Bir string bilginin diğer bir string içinde aranmasını sağlar.


• LCase()             Bir string veriyi küçük harfe çevirir.


• Left()                 String bilgiler üzerinde, belirtilen sayı kadar soldan alır.


• Len()                 String bilginin uzunluğunu verir.


• MsgBox()         Ekran üzerinde mesaj verir.


• Now()               Sistem zamanını verir.


• Right()              String bilgiler üzerinde, belirtilen sayı kadar sağdan alır.


• UCase()            String bilgiyi büyük harfe çevirir.


Scriptleri Çalıştırmak


Script’ler Windows ortamında çalışırlar. Masaüstünde çift tıklanarak ya da Start/Run ortamında çalıştırılabilirler.


Script dosyalarının türleri:


Batch Files (.BAT)


Genelde bütün Windows versiyonları ve DOS ortamlarında çalışır. Logon Script dosyalar .BAT olarak hazırlanabilir.


Command Files (.CMD)


Windows NT ile gelmiştir. 32-Bit Command Processor ister. .BAT ile hemen hemen aynıdır.


Visual Basic Script (.VBS)


32-Bit Windows Command Processor ister. Windows ortamında çalışır.


JAVA Script (.JS)


Genellikle Internet ortamında kullanılır.


Scriptler komut satırından doğrudan ya da bir dosya olarak hazırlanıp çalıştırılabilir. Birkaç satırlık scriptler komut satırından doğrudan uygulanabilir. Uzun scriptler ise bir .VBS dosyası olarak oluşturulur.


Bat dosyası:


Logon sırasında çalışmak üzere bir logon Script dosyası yaratılmışsa bu dosya server üzerinde belli bir yere konur:


basla.bat


%systemroot%\SYSVOL\sysvol\domain_adı\scripts\ basla.bat


Bu dosyada; örneğin içinde bir paylaşıma map yaratmak olabilir.


NET USE Z: \\sunucu\paylasim


Script Dosyaları


Script dosyaları program parçaları aracılığıyla yönetim işlemlerine yardımcı olurlar. Biraz “programcılık bilmek gerekir” diyebiliriz, ancak önemli olan temel bileşenleri iyi bilmek ve script’i basit bir şekilde hazırlamaktır. Scriptler, NotePad gibi bir metin düzenleyici programla hazırlanabilir.


Active Directory domaini üzerinde bir kullanıcı yaratan scripti inceleyelim:


Dim adi


adi = inputbox(“Kullanıcı adı:”,”Kullanıcı”)


Set OU = GetObject(“LDAP://OU=izmir,dc=ceyhuncamli,dc=com“)


Set kullanici = OU.Create(“User”,”cn=” & adi)


kullanici.Put “sAMAccountName”, adi


kullanici.SetInfo


Satırları inceleyelim:


Dim adi


Adi adlı bir değişken tanımlanır. Türü belirtilmemiş, varsayım tür kabul edilmiştir.


adi = inputbox(“Kullanıcı adı:”,”Kullanıcı”)


InputBox fonksiyonu aracılığıyla ekranda bilgi istenir.


adi = inputbox(“Kullanıcı adını girin:”)


şeklinde de olabilir.


Set OU = GetObject(“LDAP://OU=bilgiislem,dc=ceyhuncamli,dc=com“)


Bu satır ise; LDAP tanımı yaparak bir OU ve domaini belirtmek. Burada LDAP, Active Directory nesnelerine erişim için kullanılan bir providerdir. Lokal bilgisayara erişmek için ise WinNT provider’ı kullanılır.


Set kullanici = OU.Create(“User”,”cn=” & adi)


OU üzerinde kullanıcıyı yaratmak. Burada hem Create deyimi, hem de yine nesnenin gösterimi için gerekli kurallara uyulur.


kullanici.Put “sAMAccountName”, adi


kullanici.SetInfo


PUT ve SETINFO deyimleriyle de kullanıcı adının Active Directory veritabanına eklenmesi sağlanır.


Lokal bilgisayar için script yazmak:


Lokal bilgisayar üzerindeki işlemler için ise kullanacağımız nesne LDAP değil WinNT’dir.


Lokal kullanıcı yaratmak için:


strComputer = “SERVER”


Set objGroup = GetObject(“WinNT://” & strComputer & “/Administrators”)


Set objUser = GetObject(“WinNT://” & strComputer & “/ceyhun.camli”)


objGroup.Add(objUser.ADsPath)


Active Directory Script’leri


Active Directory scriptlerinin amacı tipik yönetim işlemlerine yardımcı olmaktır. Belki daha kolay yapmaktır. Ancak yine de yönetime biraz programcı açısından bakmak gerekebilir. Örneğin kullanıcıları bir yerden transfer etmek ve yaratmak gibi.


Administrative Script’ler


Belli yönetim işlemleri (administrative tasks) scriptler aracılığıyla yapılır.


Örnek:


·         Kullanıcı, grup, OU ve diğer Active Directory bileşenlerini yaratmak, değiştirmek ve silmek.


·         Bilgisayarları yapılandırmak.


·         Dosyaları, klasörleri ve diskleri yönetmek.


Windows Server 2003 ailesinde iki script ortamı vardır:


·         Komut işleyici


·         Windows Script Host (WSH)


Komut işleyici (command processor) komutları içeren dosyaları çalıştırır. Batch dili olarak da adlandırılan bu yöntemde belli komutlar kullanıldığı için kısıtlıdır. Ancak eski işletim sistemleri tarafından da desteklenmektedir.


Windows Script Host, scriptlerin çalışması için bir ortam yaratır. Diğer bir değişle değişik script dillerini destekleyen script enginidir. JScript ve VBScript’i destekler.


Örneğin VBScript ya da Jscript komutları Active Directory Service Interfaces (ADSI) verilerine erişerek nesneleri yönetilmesini. Ayrıca Management Instrumentation (WMI) ile iletişim kurarak da sistem kaynaklarına erişmeyi sağlar.


İki script dilinin yanı sıra WSH iki programı da destekler: WScript.exe ve CScript.exe.


Active Directory’ye erişmek kullanılan yapı:


Set objOU = GetObject(“LDAP://OU=bilgiislem,dc=ceyhuncamli,dc=com“)


Bilgisayar kaydı eklemek:


dim computername


computername = inputbox(“bilgisayar adini girin“)


Set objRootDSE = GetObject(“LDAP://rootDSE”)


Set objContainer = GetObject(“LDAP://cn=Computers,” & _


    objRootDSE.Get(“defaultNamingContext”))


Set objComputer = objContainer.Create _


    (“Computer”, “cn=” & computername)


objComputer.Put “sAMAccountName”, computername & “$”


objComputer.SetInfo


Bilgisayar kaydı eklemek :


Dim computername


Dim ouadi


computername = inputbox(“bilgisayar adı“)


ouadi = inputbox(“OU adi”)


Set objou = GetObject(“LDAP://dc=ceyhuncamli,dc=com“)


Set objcomputer = objOU.Create(“computer”,”cn=” & computername,”cn=”, ouadi )


objComputer.Put “saMAccountName”, “ computername


objComputer.SetInfo


Bilgisayar kaydını silmek:


strComputer = “comp1


set objComputer = GetObject(“LDAP://CN=” & strComputer & _


    “,CN=Computers,DC=ceyhuncamli,DC=com“)


objComputer.DeleteObject (0)


Bilgisayarı diğer bir OU’ya taşımak:


Set objNewOU = GetObject(“LDAP://OU=muhasebe,DC=ceyhuncamli,DC=com“)


Set objMoveComputer = objNewOU.MoveHere _


    (“LDAP://CN=comp1,CN=Computers,DC=ceyhuncamli,DC=com“, “CN=comp1“)


Kullanıcı hesabı oluşturmak:


dim kullanici


kullanici = inputbox (“kullanıcı adı“)


Set objou = GetObject(“LDAP://OU=satis,DC=ceyhuncamli,DC=com“)


set objuser = objou.Create(“user”,”cn=” & kullanici)


objuser.put  “saMAccountName”, kullanici


objuser.setinfo


objuser.accountdisabled = false


objuser.setinfo


Kullanıcı hesabı yaratmak- Grup ve OU’ya Ekleme:


Set objDomain = GetObject(“LDAP://dc=ceyhuncamli,dc=com“)


Set objOU = objDomain.Create(“organizationalUnit”, “ou=Yonetim“)


objOU.SetInfo


Set objOU = GetObject(“LDAP://OU=Yonetim,dc=ceyhuncamli,dc=com“)


Set objUser = objOU.Create(“User”, “cn=Ceyhun.Camli“)


objUser.Put “sAMAccountName”, “Ceyhun.Camli


objUser.SetInfo


Set objOU = GetObject(“LDAP://OU=Yonetim,dc=ceyhuncamli,dc=com“)


Set objGroup = objOU.Create(“Group”, “cn=sistem“)


objGroup.Put “sAMAccountName”, “sistem


objGroup.SetInfo


objGroup.Add objUser.ADSPath


Kullanıcı password’ünü değiştirmek:


Set objUser = GetObject _


    (“LDAP://cn=user2,ou=muhasebe,dc=ceyhuncamli,dc=com”)


objUser.ChangePassword “Pa*ktrYH3″, “XY*12z@trK”


Kullanıcı hesabını Enable etmek:


Set objUser = GetObject (“LDAP://cn=user1,ou=satis,dc=ceyhuncamli,dc=com“)


objUser.AccountDisabled = FALSE


objUser.SetInfo


Kullanıcı hesabını Disable etmek:


Const ADS_UF_ACCOUNTDISABLE = 2


Set objUser = GetObject _


(“LDAP://cn=user1,ou=satis,dc=ceyhuncamli,dc=com“)


intUAC = objUser.Get(“userAccountControl”)


objUser.Put “userAccountControl”, intUAC OR ADS_UF_ACCOUNTDISABLE


objUser.SetInfo


Toplu kullanıcı kaydı oluşturmak:


Kullanici1’den başlamak üzere n tane Kullanici kaydı oluşturmak için:


Set objRootDSE = GetObject(“LDAP://rootDSE”)


Set objContainer = GetObject(“LDAP://cn=Users,” & _


    objRootDSE.Get(“defaultNamingContext”))


For i = 1 To 50


    Set objLeaf = objContainer.Create(“User”, “cn= Kullanici ”  &  i)


    objLeaf.Put “sAMAccountName”, “ Kullanici ” & i


    objLeaf.SetInfo


Next


WScript.Echo “50 kullanici kaydi yaratilmistir


Bir Global group yaratmak:


Set objOU = GetObject(“LDAP://OU=satıs,dc=ceyhuncamli,dc=com“)


Set objGroup = objOU.Create(“Group”, “cn=pazarlamacilar“)


objGroup.Put “sAMAccountName”, “ pazarlamacilar


objGroup.SetInfo


Grup hesabını silmek:


Set objOU = GetObject(“LDAP://ou=izmirOU,dc=ceyhuncamli,dc=com“)


objOU.Delete “group”, “pazarlamacilar


Bir OU yaratmak:


Set objDomain = GetObject(“LDAP://dc=ceyhuncamli,dc=com“)


Set objOU = objDomain.Create(“organizationalUnit”, “ou=Muhasebe“)


objOU.SetInfo


OU Silmek:


Set objDomain = GetObject(“LDAP://dc=ceyhuncamli,dc=com“)


objDomain.Delete “organizationalUnit”, “ou=Muhasebe


İnternet Explorer’da Sık Kullanılanlara Web Sitesi Eklemek


Const ADMINISTRATIVE_TOOLS = 6


Set objShell = CreateObject(“Shell.Application”)


Set objFolder = objShell.Namespace(ADMINISTRATIVE_TOOLS)


Set objFolderItem = objFolder.Self    


Set objShell = WScript.CreateObject(“WScript.Shell”)


strDesktopFld = objFolderItem.Path


Set objURLShortcut = objShell.CreateShortcut(strDesktopFld & “\cozumpark.url“)


objURLShortcut.TargetPath = “http://www.cozumpark.com


objURLShortcut.Save


Excel üzerinde Active Directory nesnesi oluşturma:


Sub Dügme1_Tiklat()


Dim kullanici


For i = 1 To 7


kullanici = Sheets(“sayfa1”).Cells(i, 2).Value & Mid(Sheets(“sayfa1”).Cells(i, 1).Value, 1, 1)


‘ soyadi , arti adinin ilk karakteri


kullanici = Sheets(“sayfa1”).Cells(i, 1).Value


‘ adi


Set nesne1 = GetObject(“LDAP://ou=satis,dc=ceyhuncamli,dc=com“)


Set nesne2 = nesne1.create(“user”, “cn=” & kullanici)


nesne2.put “samaccountname”, kullanici


nesne2.SetInfo


Next


End Sub


 


Yukarıdaki kod içinde: 


Kullanılan deyim:


Sheets (sayfa).Cells (satir, sütun)


İkinci sütundan Soyadını almak için:


Sheets(“sayfa1”).Cells(i, 2).Value


Birinci sütundan adının ilk karakterini almak için:


Mid(Sheets(“sayfa1”).Cells(i, 1).Value, 1, 1)


Kodu düzenlemek için; Excel ortamında Forms (Formlar) araç çubuğu aracılığıyla bir düğme çalışma ortamına eklenir. Ardından Assign Macro (Makro Ata) iletişim kutusu aracılığıyla yeni (new) kod eklenir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu