DevOps

Azure Kubernetes Service Üzerinde SQL Server Deployment

Merhaba, “Azure Kubernetes Service” makale serisine devam ediyoruz. Bu makalemizde AKS üzerinde SQL Server deployment adımlarını beraber inceleyeceğiz. ASK üzerinde bir servisi veya uygulamayı dakikalar içersinde hazır hale getirmek çok kolay ve hızlı. Şimdi hızlıca deployment adımlarına geçelim.

İlk makalede AKS deployment’ını yapmıştık ancak SQL deployment yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli şey seçeceğiniz node’un kapasitesi. Ben 8 core altındaki node’lara deployment yapamadım bu yüzden aşağıdaki görseldeki node’u seçtim ve AKS deployment’ı buna göre yaptım.

İlk olarak “sa” kullanıcısı için bir parola oluşturuyorum.

kubectl create secret generic mssql --from-literal=MSSQL_SA_PASSWORD="C0ZumP@rk42*!"

İkinci adımda bir stroage oluşturuyorum. Burada çok önemli iki kavram var Persistent volume (Pv) ve Persistent volume Claim (Pvc) bu kavramları başka bir makalede daha detaylı inceleyeceğiz.

Aşağıdaki kod bloğunu “.yaml” uzantılı kaydediyoruz.

kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
metadata:
   name: azure-disk
provisioner: kubernetes.io/azure-disk
parameters:
 storageaccounttype: Standard_LRS
 kind: Managed
---
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
 name: mssql-data
 annotations:
  volume.beta.kubernetes.io/storage-class: azure-disk
spec:
 accessModes:
 - ReadWriteOnce
 resources:
  requests:
   storage: 8Gi
kubectl apply -f pvc.yaml

Stroge kullanım için hazıır.

kubectl describe pvc mssql-data

Sırada SQL deployment için “.yaml” dosyasını oluşturuyorum. Deployment sırasında istediğiniz sürümü ve edition’ı seçebiliyoruz (“ EnterpriseStandard,Express” ). Aşağıdaki dosya üzerinde gerekli düzenlemeleri yapıyor ve kaydediyoruz.

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: mssql-deployment
spec:
 replicas: 1
 selector:
   matchLabels:
    app: mssql
 template:
  metadata:
   labels:
    app: mssql
  spec:
   terminationGracePeriodSeconds: 30
   hostname: mssqlinst
   securityContext:
    fsGroup: 10001
   containers:
   - name: mssql
    image: mcr.microsoft.com/mssql/server:2019-latest
    resources:
     requests:
      memory: "2G"
      cpu: "2000m"
     limits:
      memory: "2G"
      cpu: "2000m"
    ports:
    - containerPort: 1433
    env:
    - name: MSSQL_PID
     value: "Developer"
    - name: ACCEPT_EULA
     value: "Y"
    - name: MSSQL_SA_PASSWORD
     valueFrom:
      secretKeyRef:
       name: mssql
       key: MSSQL_SA_PASSWORD
    volumeMounts:
    - name: mssqldb
     mountPath: /var/opt/mssql
   volumes:
   - name: mssqldb
    persistentVolumeClaim:
     claimName: mssql-data
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: mssql-deployment
spec:
 selector:
  app: mssql
 ports:
  - protocol: TCP
   port: 1433
   targetPort: 1433
 type: LoadBalancer
kubectl apply -f sqldeployment.yaml

Aşağıda görüldüğü gibi pod’umuz çalışır durumda.

Aşağıdaki komut ile servis bilgilerini öğreniyoruz ve external ip adresi ile SQL Server’a bağlantı sağlıyoruz.

kubectl get services

SQL Server Management Studio açıyor ve external ip adresini kullanarak erişimi sağlıyorum.

Test amaçlı “cozumpark” adında yeni bir database oluşturdum.

Aşağıda SQL versiyonunu görüyoruz.

Evet görüldüğü gibi basit bir kaç adımda AKS üzerinde SQL deployment’ı tamamlıyoruz. Keyifli okumalar,

İlgili Makaleler

4 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu