Kullanım Koşulları

ÇözümPARK web sitesini ( www.cozumpark.com ) ziyaret ederek ve/ya ÇözümPARK üyesi olarak, ÇözümPARK web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve ÇözümPARK web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

ÇözümPARK kullanım koşulları https://www.cozumpark.com/kullanim-kosullari adresinde yer almaktadır. Kullanım koşullarına bağlantı sağlayan metin, https://www.cozumpark.com/register adresinde yer almaktadır. Cozumpark Yönetimi , bu sayfada ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÇözümPARK kullanıcıları ve üyeleri, https://www.cozumpark.com/#login adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş maddelerini kabul etmiş sayılmaktadırlar. Bu nedenle lütfen “ ÇözümPARK Kullanım Koşulları ” sayfasını düzenli olarak takip ediniz.

ÇözümPARK kullanıcıları ve üyeleri, güncellenen sözleşme maddelerini uygun bulmamaları durumunda, diledikleri zaman ÇözümPARK üyeliğini bitirebilirler ve/veya ÇözümPARK web sitesini kullanmaktan vazgeçebilirler. ÇözümPARK kullanıcıları ve üyeleri, bu konuda ÇözümPARK Yönetimi ’nden herhangi bir hak talep edemezler.

ÇözümPARK Kullanım Koşulları ’nı ihlâl etmeniz durumunda ÇözümPARK Yönetimi, ÇözümPARK yazarlığınıza son verebilir;  kişisel sayfanızı kapatabilir; yazılarınızı yayından kaldırabilir ve/veya aleyhinize dava veya hukuki takip yoluna gidebilir.

1. ÇözümPARK hizmeti, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca ÇözümPARK altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem de yapılamaz.

2. ÇözümPARK web sitesinin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı ÇözümPARK Yönetimi ’ne aittir. ÇözümPARK kullanıcıları ve üyeleri, ÇözümPARK web sayfasını veya içindekileri izlemek ve/ya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden ÇözümPARK Yönetimi’nin açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.

3. ÇözümPARK kullanıcıları ve üyeleri, ÇözümPARK web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler. Aksi takdirde ÇözümPARK Yönetimi’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıdan aynen rücu edilir.

4. ÇözümPARK kullanıcıları ve üyeleri, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla ÇözümPARK web sitesini kullanamaz. Siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. ÇözümPARK kullanıcıları ve üyeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde ÇözümPARK Yönetimi’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya rücu edilir.

5.  ÇözümPARK kullanıcıları ve üyelerinin, ÇözümPARK web sitesini yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin ÇözümPARK Yönetimi’ne bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilir. ÇözümPARK Yönetimi’nin ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklıdır.

6. ÇözümPARK kullanıcıları ve üyelerinin, ÇözümPARK web sitesini başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini kabul ederler.

7. ÇözümPARK Yönetimi, ÇözümPARK web sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. ÇözümPARK Yönetimi, ÇözümPARK kullanıcılarının ve üyelerinin, ÇözümPARK web sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. ÇözümPARK Yönetimi, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dâhil olmak üzere, ÇözümPARK web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

8. ÇözümPARK üyeleri, kendilerine tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde ÇözümPARK Yönetimi’nin söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. ÇözümPARK üyelerinin ÇözümPARK üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

9. ÇözümPARK yazarı olarak kabul edilen kullanıcı, ÇözümPARK web sitesinde uygunsuz ve/veya Türkçe ’nin kullanım kurallarına aykırı içerik yayınlayamaz. ÇözümPARK Yönetimi, kendi takdirine göre, yayın ilkelerine aykırı bulduğu, uygunsuz gördüğü her çeşit içeriği yayınlamama ve / veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

10. ÇözümPARK yazarlığına kabul edilen kullanıcılar, yazılarında özel hayatlara ilişkin uygunsuz yayın yapmayacaklarını taahhüt etmiş olurlar. ÇözümPARK Yönetimi, buna aykırı davranan kişilerin yazılarını yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

11. Bunun haricinde, ÇözümPARK Yönetimi, dilediği üyeye veya üyelerine sağladığı hizmeti geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir. ÇözümPARK Yönetimi, kendi takdiri çerçevesinde, gerekli gördüğü durumlarda dilediği üyenin yazılarını ve/veya yorumlarını yayından kaldırabilir, düzenleyebilir veya silebilir.

12. ÇözümPARK kullanıcıları ve üyeleri, ÇözümPARK web sitesine gönderdikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin ÇözümPARK Yönetimi ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından ÇözümPARK Yönetimi’ne karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

13. ÇözümPARK Yönetimi’nin her zaman, tek taraflı olarak ÇözümPARK web sitesini sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.

14. ÇözümPARK Yönetimi, kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcı ve üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak ÇözümPARK Yönetimi’nden herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir.

15. ÇözümPARK web sitesine üyelik başvurusunda bulunmak, ÇözümPARK yazarı olmanın ön koşulu olmakla beraber yeterli koşulu değildir. ÇözümPARK yazarı olmak için başvuru işlemlerini tamamlayan kullanıcıların başvuruları ÇözümPARK Yönetimi tarafından değerlendirilir; sadece uygun görülen yazarlar ÇözümPARK sitesi yazarı olarak kabul edilir. ÇözümPARK web sitesine gönderilen her tür içerik, yönetici onayından geçtikten sonra ÇözümPARK sitesinde yayınlanmaya başlar.

16. ÇözümPARK Yönetimi, kayıtlarını eksik giren üyelerin ve/veya yazarın ÇözümPARK web sitesinin kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerinin hesapları hiçbir açıklama yapmaksınızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir. Ayrıca ÇözümPARK Yönetimi, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksınızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.

17. ÇözümPARK kullanıcıları ve üyeleri, ÇözümPARK web sitesini değer yaratacak bir içerik üretmeksizin, sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, bu site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı girişiminde bulunamaz. Ürün satışı ÇarşıPARK bölümünde bahsedilen bölümün kurallarına uyularak yapılmaktadır. ÇözümPARK Yönetimi, kendi kişisel takdirine göre, ÇözümPARK web sitesini bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklere son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.

18. ÇözümPARK Yönetimi, ÇözümPARK üyelerinin ve/veya yazarlarının yazılarında çeşitli formatlarda tanıtım veya reklam görüntüleri, yazıları veya bağlantıları yayınlama hakkına sahiptir. ÇözümPARK Yönetimi, dilediği üye veya üye grupları için reklam uygulaması yapabilir veya yapmayabilir.

19. ÇözümPARK Yönetimi, ÇözümPARK kullanıcıları ve üyelerinin sağladıkları içerikleri, CozumPARK.com bünyesinde çeşitli sayfalarda ön plana çıkarılabilir veya çıkarılmayabilir.

20. ÇözümPARK yazarı, kişisel ÇözümPARK sayfasını kapatırsa, o güne kadar ürettiği yazılar ve makaleler ÇözümPARK Yönetimi tarafından kullanım hakkı saklı kalacaktır.

21. ÇözümPARK üyeleri, yazmış olduğu yazılar ile ilgili olarak herhangi bir bedel talep etmeksizin, yazılarının Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanunun 21, 22, 23., 24., 25. maddelerinde düzenlenen mali haklarının ÇözümPARK Yönetimi ne herhangi bir süre ve yayın kısıtlaması olmaksızın devrettiğini, söz konusu yazılarının önceden izin almaya gerek olmaksızın ÇözümPARK Yönetimi’nin karar verdiği basın ve yayın organlarında yayınmasına muvafakat ettiğini, bu hususun muvafakatname/yetki belgesi niteliğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda ÇözümPARK Yönetimi, ÇözümPARK sitesinde yayınlanan her çeşit yazıyı, özgün eseri, yayınlarında, yayınlayacağı kitap, dergi, gazete ve benzeri süreli ve süresiz yazılı basın araçlarında kullanma hakkına sahiptir. Yazarlığın veya üyeliğin iptali / silinmesi halinde ise yine bu içeriğin kullanım hakkı ÇözümPARK portalına aittir.

22. ÇözümPARK Yönetimi, ÇözümPARK kullanıcıları ve üyelerinin, ÇözümPARK web sitesini ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda ÇözümPARK Yönetimi, ÇözümPARK Kullanım Koşulları’nda öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

23. Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden ÇözümPARK kullanıcıları, üyeleri ve yazarları bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde ÇözümPARK Yönetimi’nin kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

24. ÇözümPARK kullanıcıları ve üyeleri, ÇözümPARK web sitesini kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, İstanbul Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar. 

ÇözümPark Portal Yönetimi – Çözümsüz Sorunuz Kalmasın

Başa dön tuşu